وب سایت گردشگری هستی گشتوب سایت گردشگری هستی گشت

با انجام عمل ثبت نام تمامی قوانین و مقررات مربوط به وب سایت هستی گشت را می پذیرم

در حال حاضر عضو هستید؟

وب سایت گردشگری هستی گشتوب سایت گردشگری هستی گشت
فراموشی رمز عبور ؟

آیا یک حساب کاربری ندارید؟

تور دبی – ماهان

روزهای رفت: همه روزه

۳ شب و ۴ روز


هر نفر در اتاق دو تخته:     ۱/۲۹۹/۰۰۰ تومان


هر نفر در اتاق یک تخته:    ۱/۵۹۹/۰۰۰ تومان


بچه با تخت ۱۲-۶ سال:   ۱/۱۵۹/۰۰۰ تومان


بچه بدون تخت ۲-۶ سال:   ۸۴۹/۰۰۰ تومان

نرخ این پکیچ مربوط به ایام عادی سال است در ایام خاص قیمتها شامل افزایش نرخ میباشد


تلفن تماس:   ۰۲۱-۸۵۲۴

به دلیل متغییر بودن قیمت بلیط ها برای کسب اطلاعات دقیق روی شماره بالا کلیک کرده ،تماس حاصل نمایید

۳ شب و ۴ روز


هر نفر در اتاق دو تخته:     ۱/۳۴۹/۰۰۰ تومان


هر نفر در اتاق یک تخته:    ۱/۶۹۹/۰۰۰ تومان


بچه با تخت ۱۲-۶ سال:   ۱/۱۹۹/۰۰۰ تومان


بچه بدون تخت ۲-۶ سال:   ۸۴۹/۰۰۰ تومان

نرخ این پکیچ مربوط به ایام عادی سال است در ایام خاص قیمتها شامل افزایش نرخ میباشد


تلفن تماس:   ۰۲۱-۸۵۲۴

به دلیل متغییر بودن قیمت بلیط ها برای کسب اطلاعات دقیق روی شماره بالا کلیک کرده ،تماس حاصل نمایید

هتلهای ۴ ستاره

AVENUE-AVARI

GOLD HOTEL ANKARA

۳ شب و ۴ روز


هر نفر در اتاق دو تخته:     ۱/۴۲۹/۰۰۰ تومان


هر نفر در اتاق یک تخته:    ۱/۸۵۹/۰۰۰ تومان


بچه با تخت ۱۲-۶ سال:   ۱/۲۷۹/۰۰۰ تومان


بچه بدون تخت ۲-۶ سال:   ۸۴۹/۰۰۰ تومان

نرخ این پکیچ مربوط به ایام عادی سال است در ایام خاص قیمتها شامل افزایش نرخ میباشد


تلفن تماس:   ۰۲۱-۸۵۲۴

به دلیل متغییر بودن قیمت بلیط ها برای کسب اطلاعات دقیق روی شماره بالا کلیک کرده ،تماس حاصل نمایید

۳ شب و ۴ روز


هر نفر در اتاق دو تخته:     ۱/۴۸۹/۰۰۰ تومان


هر نفر در اتاق یک تخته:    ۱/۹۸۹/۰۰۰ تومان


بچه با تخت ۱۲-۶ سال:   ۱/۳۳۹/۰۰۰ تومان


بچه بدون تخت ۲-۶ سال:   ۸۴۹/۰۰۰ تومان

نرخ این پکیچ مربوط به ایام عادی سال است در ایام خاص قیمتها شامل افزایش نرخ میباشد


تلفن تماس:   ۰۲۱-۸۵۲۴

به دلیل متغییر بودن قیمت بلیط ها برای کسب اطلاعات دقیق روی شماره بالا کلیک کرده ،تماس حاصل نمایید

۳ شب و ۴ روز


هر نفر در اتاق دو تخته:     ۱/۵۵۹/۰۰۰ تومان


هر نفر در اتاق یک تخته:    ۲/۱۱۹/۰۰۰ تومان


بچه با تخت ۱۲-۶ سال:   ۱/۴۰۹/۰۰۰ تومان


بچه بدون تخت ۲-۶ سال:   ۸۴۹/۰۰۰ تومان

نرخ این پکیچ مربوط به ایام عادی سال است در ایام خاص قیمتها شامل افزایش نرخ میباشد


تلفن تماس:   ۰۲۱-۸۵۲۴

به دلیل متغییر بودن قیمت بلیط ها برای کسب اطلاعات دقیق روی شماره بالا کلیک کرده ،تماس حاصل نمایید

۳ شب و ۴ روز


هر نفر در اتاق دو تخته:     ۱/۷۸۹/۰۰۰ تومان


هر نفر در اتاق یک تخته:    ۲/۵۷۹/۰۰۰ تومان


بچه با تخت ۱۲-۶ سال:   ۱/۶۳۹/۰۰۰ تومان


بچه بدون تخت ۲-۶ سال:   ۸۴۹/۰۰۰ تومان

نرخ این پکیچ مربوط به ایام عادی سال است در ایام خاص قیمتها شامل افزایش نرخ میباشد


تلفن تماس:   ۰۲۱-۸۵۲۴

به دلیل متغییر بودن قیمت بلیط ها برای کسب اطلاعات دقیق روی شماره بالا کلیک کرده ،تماس حاصل نمایید

۳ شب و ۴ روز


هر نفر در اتاق دو تخته:     ۲/۵۶۹/۰۰۰ تومان


هر نفر در اتاق یک تخته:    ۴/۱۲۹/۰۰۰ تومان


بچه با تخت ۱۲-۶ سال:   ۱/۶۶۹/۰۰۰ تومان


بچه بدون تخت ۲-۶ سال: ۱/۱۷۹/۰۰۰ تومان

 


بچه بدون تخت ۲-۵ سال:   ۱/۶۰۸/۰۰۰ تومان

نرخ این پکیچ مربوط به ایام عادی سال است در ایام خاص قیمتها شامل افزایش نرخ میباشد


تلفن تماس:   ۰۲۱-۸۵۲۴

به دلیل متغییر بودن قیمت بلیط ها برای کسب اطلاعات دقیق روی شماره بالا کلیک کرده ،تماس حاصل نمایید

۳ شب و ۴ روز


هر نفر در اتاق دو تخته:     ۳/۶۳۹/۰۰۰ تومان


هر نفر در اتاق یک تخته:    ۶/۲۷۹/۰۰۰ تومان


بچه با تخت ۱۲-۶ سال:   ۲/۱۶۹/۰۰۰ تومان


بچه بدون تخت ۲-۶ سال:   ۱/۱۷۹/۰۰۰ تومان

نرخ این پکیچ مربوط به ایام عادی سال است در ایام خاص قیمتها شامل افزایش نرخ میباشد


تلفن تماس:   ۰۲۱-۸۵۲۴

به دلیل متغییر بودن قیمت بلیط ها برای کسب اطلاعات دقیق روی شماره بالا کلیک کرده ،تماس حاصل نمایید


 

تلفن های تماس هستی گشت