وب سایت گردشگری هستی گشتوب سایت گردشگری هستی گشت

با انجام عمل ثبت نام تمامی قوانین و مقررات مربوط به وب سایت هستی گشت را می پذیرم

در حال حاضر عضو هستید؟

وب سایت گردشگری هستی گشتوب سایت گردشگری هستی گشت
فراموشی رمز عبور ؟

آیا یک حساب کاربری ندارید؟

تور مالزی – ماهان

روزهای رفت: یکشنبه – دوشنبه – پنج شنبه – جمعه

هتلهای ۳ ستاره

SANDPIPER HOTEL

SANDPIPER

۷ شب و ۸ روز


هر نفر در اتاق دو تخته:     ۱/۸۶۰/۰۰۰ تومان


هر نفر در اتاق یک تخته:    ۱/۹۸۷/۰۰۰ تومان


بچه با تخت ۱۲-۵ سال:   ۱/۴۷۵/۰۰۰ تومان


بچه بدون تخت ۲-۵ سال:   ۱/۳۵۵/۰۰۰ تومان

نرخ این پکیچ مربوط به ایام عادی سال است در ایام خاص قیمتها شامل افزایش نرخ میباشد


تلفن تماس:   ۰۲۱-۸۵۲۴

به دلیل متغییر بودن قیمت بلیط ها برای کسب اطلاعات دقیق روی شماره بالا کلیک کرده ،تماس حاصل نمایید

۷ شب و ۸ روز


هر نفر در اتاق دو تخته:     ۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان


هر نفر در اتاق یک تخته:    ۲/۰۶۵/۰۰۰ تومان


بچه با تخت ۱۲-۵ سال:   ۱/۴۸۸/۰۰۰ تومان


بچه بدون تخت ۲-۵ سال:   ۱/۴۰۷/۰۰۰ تومان

نرخ این پکیچ مربوط به ایام عادی سال است در ایام خاص قیمتها شامل افزایش نرخ میباشد


تلفن تماس:   ۰۲۱-۸۵۲۴

به دلیل متغییر بودن قیمت بلیط ها برای کسب اطلاعات دقیق روی شماره بالا کلیک کرده ،تماس حاصل نمایید

هتلهای ۴ ستاره

ROYAL CHULAN

ROYAL CHULAN

۷ شب و ۸ روز


هر نفر در اتاق دو تخته:     ۲/۲۶۰/۰۰۰ تومان


هر نفر در اتاق یک تخته:    ۲/۶۹۰/۰۰۰ تومان


بچه با تخت ۱۲-۵ سال:   ۱/۸۲۰/۰۰۰ تومان


بچه بدون تخت ۲-۵ سال:   ۱/۵۳۰/۰۰۰ تومان

نرخ این پکیچ مربوط به ایام عادی سال است در ایام خاص قیمتها شامل افزایش نرخ میباشد


تلفن تماس:   ۰۲۱-۸۵۲۴

به دلیل متغییر بودن قیمت بلیط ها برای کسب اطلاعات دقیق روی شماره بالا کلیک کرده ،تماس حاصل نمایید

۷ شب و ۸ روز


هر نفر در اتاق دو تخته:     ۲/۲۷۰/۰۰۰ تومان


هر نفر در اتاق یک تخته:    ۲/۷۳۰/۰۰۰ تومان


بچه با تخت ۱۲-۵ سال:   ۱/۸۲۰/۳۰۰ تومان


بچه بدون تخت ۲-۵ سال:   ۱/۵۵۰/۰۰۰ تومان

نرخ این پکیچ مربوط به ایام عادی سال است در ایام خاص قیمتها شامل افزایش نرخ میباشد


تلفن تماس:   ۰۲۱-۸۵۲۴

به دلیل متغییر بودن قیمت بلیط ها برای کسب اطلاعات دقیق روی شماره بالا کلیک کرده ،تماس حاصل نمایید

۷ شب و ۸ روز


هر نفر در اتاق دو تخته:     ۲/۳۸۰/۰۰۰ تومان


هر نفر در اتاق یک تخته:    ۲/۹۸۵/۰۰۰ تومان


بچه با تخت ۱۲-۵ سال:   ۱/۹۳۳/۰۰۰ تومان


بچه بدون تخت ۲-۵ سال:   ۱/۵۵۰/۰۰۰ تومان

نرخ این پکیچ مربوط به ایام عادی سال است در ایام خاص قیمتها شامل افزایش نرخ میباشد


تلفن تماس:   ۰۲۱-۸۵۲۴

به دلیل متغییر بودن قیمت بلیط ها برای کسب اطلاعات دقیق روی شماره بالا کلیک کرده ،تماس حاصل نمایید

۷ شب و ۸ روز


هر نفر در اتاق دو تخته:     ۲/۴۹۵/۵۰۰ تومان


هر نفر در اتاق یک تخته:    ۳/۱۷۱/۵۰۰ تومان


بچه با تخت ۱۲-۵ سال:   ۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان


بچه بدون تخت ۲-۵ سال:   ۱/۶۱۲/۰۰۰ تومان

نرخ این پکیچ مربوط به ایام عادی سال است در ایام خاص قیمتها شامل افزایش نرخ میباشد


تلفن تماس:   ۰۲۱-۸۵۲۴

به دلیل متغییر بودن قیمت بلیط ها برای کسب اطلاعات دقیق روی شماره بالا کلیک کرده ،تماس حاصل نمایید

۷ شب و ۸ روز


هر نفر در اتاق دو تخته:     ۲/۵۳۶/۰۰۰ تومان


هر نفر در اتاق یک تخته:    ۳/۲۹۵/۰۰۰ تومان


بچه با تخت ۱۲-۵ سال:   ۲/۰۷۰/۵۰۰ تومان


بچه بدون تخت ۲-۵ سال:   ۱/۶۰۸/۰۰۰ تومان

نرخ این پکیچ مربوط به ایام عادی سال است در ایام خاص قیمتها شامل افزایش نرخ میباشد


تلفن تماس:   ۰۲۱-۸۵۲۴

به دلیل متغییر بودن قیمت بلیط ها برای کسب اطلاعات دقیق روی شماره بالا کلیک کرده ،تماس حاصل نمایید

هتلهای ۵ ستاره

۷ شب و ۸ روز


هر نفر در اتاق دو تخته:     ۲/۶۴۸/۰۰۰ تومان


هر نفر در اتاق یک تخته:    ۳/۴۹۳/۰۰۰ تومان


بچه با تخت ۱۲-۵ سال:   ۲/۱۶۵/۰۰۰ تومان


بچه بدون تخت ۲-۵ سال:   ۱/۶۵۰/۰۰۰ تومان

نرخ این پکیچ مربوط به ایام عادی سال است در ایام خاص قیمتها شامل افزایش نرخ میباشد


تلفن تماس:   ۰۲۱-۸۵۲۴

به دلیل متغییر بودن قیمت بلیط ها برای کسب اطلاعات دقیق روی شماره بالا کلیک کرده ،تماس حاصل نمایید


 

تلفن های تماس هستی گشت